Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

EXPEDIENTS URBANÍSTICS

 

EXPEDIENTS  TRAMITATS
.
 Podeu consultar els expedients tramitats a través de la pàgina de la Generalitat
 
 
EXPEDIENTS EN TRAMITACIÓ

.

-Modificació Puntual de Normes Subsidàries de Planejament de Vilaverd, Conca de Barberà. Sector PP Industrial-Les Sorts, Gomà-Camps

.

Estudi mobilitat
              Mod NNSS_Memòria mobilitat
               Mod NNSS_Mobilitat plànols
Estudi paisatgístic
               Estudi paisatgístic_Mod NNSS _II
ISA modificació NNSS
               Informe sostenibilitat ambiental
Mod NNSS
.
 
-Pla Parcial d'Ordenació les Sorts-Vilaverd, Conca de Barberà, Gomà-Camps
 
Memòria PP_aprovació provisional
               Memòria PLA PARCIAL provisional
Plànols PP_aprovació provisional
               Pla Parcial_aprovació provisional_nov 2008
Estudi paisatgístic_Pla Parcial
               Estudi paisatgístic-Pla Parcial
.
Estat de tramitació dels expedients: APROVACIÓ PROVISIONAL
.
 

-Pla Especial Sud Carretera de La Riba 

.
 
 
.
 
Text refòs               
                  

Aprovació Provisional

-Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilaverd, Sector PP-7

.

Avaluació mobilitat generada

         Memòria estudi mobilitat

Memòria ambiental

         Memòria

Mod. NNSS Aprovació Provisional Memòria

          Mod. NNSS Aprovació Provisional Memòria

Modificació NNSS provisional plànols

.

Aprovació Provisional
-Pla Parcial d'Ordencació PP-7
.
 
Memòria ambiental Pla Parcial
P. Urbanització
Memòria Pla Parcial Provisional
Pla Parcial Mobilitat
          Pla Parcial Mobilitat
Pla Parcial PP7 plànols
         Pla Parcial PP7 plànols