Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > LLISTA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

LLISTA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES

LLISTA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES PER ACCEDIR A UNA BORSA DE TREBALL DE TECNICS/QUES DE LLAR D’INFANTS DE VILAVERD

DNI

GRUP C1 CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

PROVA DE CATALÀ

-----618D

ADMES

NO

-----981C

ADMES

NO

-----842W

ADMES

 NO

-----484W

ADMES

SI

-----819J

ADMES

SI

-----816R

NO ADMES*

----

-----238B

ADMES

NO

-----710W

ADMES

 NO

-----071A

ADMES

SI

-----646K

ADMES

 NO

-----556B

ADMES

NO

-----365V

ADMES

 NO

-----815K

ADMES

 NO

-----641K

ADMES

 NO

-----394W

ADMES

SI

-----303Z

ADMES

 NO

-----925G

ADMES

SI

-----444H

ADMES

 NO

-----832F

ADMES

 NO

-----237Z

ADMES

 NO

-----658J

ADMES

SI*Manca títol exigit a les Bases.

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 5 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el taulell d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.


El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants que s’esmenten seguidament, són convocats per a la realització del primer exercici a l’Ajuntament de Vilaverd situat a la Plaça la Bàscula s/n . Les dates dels exercicis són les següents:

Prova de Català: Dijous dia 4 a les 10 del matí. Aquelles persones que no hagin acreditat el nivell C d’aquesta llengua.

Prova pràctica: Divendres dia 5 a les 10.45 del matí.

La realització de l’entrevista, es realitzaran, si es possible en el mateix dia sinó s’indicarà el dia de realització.

Vilaverd, 29 de juliol de 2016.

L’Alcalde,

Antoni Anglés Rosich.